Byggemodning

Grundene sælges som byggemodnede grunde.

Byggemodningen i Provstlund er afsluttet, og som køber overtager man derfor grundene, som de er og forefindes med synlige skelpæle. Grundene sælges med fremføring af forsyningsledninger til kloak og vand 1 meter inde på grunden. Prisen indeholder ligeledes et tilslutningsbidrag til det offentlige kloaksystem. Varmeforsyningen i området er fjernvarme. Der er mulighed for fællesantenne og fibernet i udstykningen.

Udstykkeren anlægger veje og stier. Boligvejene etableres med græsrabatter i begge vejsider, vejtræer samt gadelys. Der anlægges fællesarealer i forbindelse med udstykningen. Fællesarealerne indgår i en samlet plan for området og anlægges i græs og med beplantning. Grønne arealer udenfor boliggrupperne udlægges som naturarealer i græs med lavt pleje. Arealerne overdrages etapevis til grundejerforeningens drift og vedligeholdelse, når disse er anlagt. Anlæg til regnvandshåndtering og nedsivning udformes, så de naturligt indgår i de grønne arealer og evt. som åbne grøfter/render langs veje og stier.

Der er medlemspligt til grundejerforeningen ”Provstlund” samt spildevandslauget ”Skovmarken”. Alle grundene sælges med én jordbundsprøve. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, max. højde m.m.

 

 

Dette er ikke inkluderet i prisen

Grundene forsynes med fjernvarme, hvor køber afholder tilslutningsafgiften. Tilslutningsafgiften til fjernvarmeværket er variabel, og udregnes med baggrund i, hvor mange meter stikledning der er behov for, samt hvor mange m2 man bygger. Nærmere oplysninger herom kan fås hos Horsens Fjernvarmeværk, info@fjho.dk.

Tilslutningsbidraget til el er afholdt af sælger, men refunderes af køber senest pr. overtagelsesdagen af grunden.

Tilslutningsafgift og stikledning til fællesantenne/Stofa eller fibernet/ Waoo afholdes af køber.

Køber afholder selv udgifter til forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på egen grund. Det gælder ligeledes, kloaksystemet inden for det solgte areals skel, samtlige stikledninger på grunden og også vandstik fra målerbrønd til hus.

 

 

Salgsinformation

Byggegrundene på Bakkeager, Skovsvinget, Skovløkke, Dalvangen og Provstlund Skovvej i Provstlund er til salg, og man kan se nærmere oplysninger på www.provstlund.dk eller www.edc.dk. Grundene bliver solgt på de almindelige vilkår for grundsalg – de sælges uden byggepligt og med ret til videresalg. Grundene kan købes hos EDC, som vil være til stede i byggeudstillingen. Man kan overtage grundene efter aftale.

Hos EDC Projekt tilbyder vi møder med gennemgang af ledige grunde, hjælp til køb af grundene, info om byggemodning, handelsvilkår samt rådgivning omkring jordbundsforhold og eventuel indhentning af tilbud hos byggefirmaer. Vi kan også være behjælpelige med vejledning om, hvilke forhold man skal være opmærksomme på.

Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 75 62 23 00 eller pr. mail edcprojekt@edc.dk