Byggemodning

Grundene sælges byggemodnet med forsyningsledninger til vand og kloak.

Byggemodningen af 1. etape på Kæmpehjorten er gennemført, og købere overtager grundene, som de er og forefindes med synlige skelpæle. Ved byggeudstillingens opstart findes der byggemodnede parcelhusgrunde på henholdsvis Kronhjorten, Bisonvænget og Mammutvænget.

Grundene sælges byggemodnet med forsyningsledninger til vand og kloak, som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Stikledninger føres frem til grundens skel.

Ved skel langs vejen opsættes skabe for el. Køber udfører og betaler stikledning fra skab til grund. Ud over købesummen, skal køber refundere eltilslutningsbidraget til sælger.

Varmeforsyningen i området er fjernvarme. Der er mulighed for fællesantenne og internet/fiberbredbånd i udstykningen. Alle grundene sælges med én jordbundsprøve, og der vil være udarbejdet geoteknisk rapport af et eksternt firma.

Udstykkeren anlægger foreløbige veje og stier og sørger for fremføring af samtlige forsyningsledninger. Der anlægges fællesarealer i forbindelse med udstykningen. Fællesarealerne indgår i en samlet plan for området. Fællesarealer anlægges primært i græs og med beplantning.

Det betyder, at vejarealerne kan være etableret i en foreløbig udbygning, hvor vejbredden kan være smallere end den endelige vejbredde, som udføres ved den endelige byggemodning efter endt byggeri i området. Den foreløbige byggemodning betyder desuden at stiarealer, kantsten, belysning og fællesarealer ikke nødvendigvis udføres førend den endelige byggemodning således disse ikke beskadiges under byggeprocessen på ejendommene.

Arealerne overdrages til grundejerforeningen til drift og vedligeholdelse, når disse er anlagt. Der er jf. lokalplanen medlemspligt til grundejerforeningen. Senest når der er opført huse på alle grundene i området, som er omfattet af lokalplan 383, påbegyndes endelig byggemodning.

Området er omfattet af lokalplan 383 Boliger, Højagergårdsvej, Horsens, og indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, max. højde m.m.

Dette er ikke inkluderet i prisen

Grundene forsynes med fjernvarme, hvor køber afholder tilslutningsafgiften. Tilslutningsafgiften til fjernvarmeværket er variabel, og udregnes med baggrund i, hvor mange meter stikledning der er behov for, samt hvor mange kvm man bygger. Nærmere oplysninger herom kan fås hos Horsens Fjernvarmeværk.

Ved skel langs vejen opsættes skabe for el. Køber udfører og betaler stikledning fra skab til grund. Ud over købesummen refunderer Køber til Sælger tilslutningsbidraget for el på kr. 18.187,5, som sælger i første omgang afholder til elforsyningsselskabet. Tilslutningsbidraget opkræves af sælger.

Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne og internet/fiberbredbånd afholdes af køber. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området. Køber skal selv søge oplysning om, hvem udbyderen er.

Køber afholder selv udgifter til forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på egen grund. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel. Det gælder ligeledes, kloaksystemet inden for det solgte areals skel, samtlige stikledninger på grunden og også vandstik fra målerbrønd til hus.

Salgsinformation

Der er få grunde til salg på Kæmpehjorten, som kan findes på EDC.dk. Grundene sælges efter først-til-mølle princippet. Grundene bliver solgt uden byggepligt og med ret til videresalg. Grundene kan i udstillingsperioden købes hos EDC og Hybel, som vil være til stede i byggeudstillingen hver søndag.

Hos EDC Projekt tilbyder vi møder med gennemgang af ledige grunde, hjælp til køb af grundene, info om byggemodning, handelsvilkår samt rådgivning omkring jordbundsforhold og eventuel indhentning af tilbud hos byggefirmaer. Vi kan også være behjælpelige med vejledning om, hvilke forhold man skal være opmærksomme på.

Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 75 62 23 00 eller pr. mail edcprojekt@edc.dk.